Generalforsamling 21.3. 2024

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2.Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og decharge
6. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
9. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant
10. Behandling af indkomne forslag
11. Eventuelt