Vedtægter for Børkop Handels- & Erhvervsforening

 

§1

Navn og hjemsted:

Foreningens navn er: Børkop Handels- og Erhvervsforening.

Foreningens hjemsted er Børkop i Vejle Kommune.

 

§2

Formål

a.      Styrke og udvikle Børkop handels og erhvervsliv.

b.      Bidrage til markedsføring og aktiviteter for medlemmer og medlemmernes kunder.

c.      Skabe et godt og venskabeligt forhold mellem byens erhvervsdrivende.

d.      Påvirke politisk og administrativt til at Børkop’s bymidte viser sig på bedste vis.

e.      Bymidten bliver forbedret for at sikre de bedste adgangsforhold for vores medlemmers kunder. Dette gælder både fodgængere og kørende.

 

§3

Medlemskab

a.      Enhver erhvervsdrivende med adresse i 7080 Børkop kan optages som aktivt medlem. Også kaldet A-medlem.

b.      Foreningen optager også passive medlemmer, der er af interesse for foreningens aktiviteter ønsker at være medlem. Passive medlemmer kan overvære forhandlinger, deltage i foreningens arrangementer, men har ingen stemmeret og kan ikke vælges til bestyrelse. Også kaldet B-medlem.

c.      Indmeldelse sker til bestyrelsen.

 

§4

Kontingent

Kontingent til foreningen fastsættes af den ordinære generalforsamling på grundlag af det budget, foreningens bestyrelse har udarbejdet.

Kontingentet forfalder til betaling halvårligt forud.

a.       For medlemmer, der indmeldes i løbet af et regnskabsår, beregnes kontingentet forholdsmæssigt.

b.       Såfremt et medlem efter påkrav ved anbefalet skrivelse overskrider betalingsfristen med mere end 6 måneder, kan bestyrelsen bestemme, at der skal ske slettelse af medlemskabet.

 

§ 5

Udmeldelse af foreningen

a.      Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt til foreningens bestyrelse med mindst 3 måneders varsel til et regnskabsårs udløb.

b.      Et udtrædende medlem har ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af foreningens kapital.

c.      Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser eller som handler til skade for foreningen. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der med 2/3 majoritet af de fremmødte træffer endelig afgørelse. Medlemmer, der trods påkrav efter § 4 ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted. Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab (driver erhverv inden for foreningens område), slettes ved bestyrelsens foranstaltning.

 

§ 6

Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

§ 7

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

a.      Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med et varsel på mindst 14 dage til den ordinære generalforsamling og mindst 8 dage for ekstraordinære generalforsamlinger. Indkaldelsen sker skriftligt ved e-mail til den af hvert medlem oplyste mailadresse.

b.       Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen vedlagt afskrift af eventuelle forslag.

c.      Forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling optages på dagsordenen, når de fremkommer skriftligt til foreningen senest den 1. i den måned, der ligger forud for generalforsamlingens afholdelse.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

a.  Bestyrelsen fastsætter, hvor generalforsamlingen afholdes, idet denne dog skal afholdes inden for foreningens hjemsted.

b.  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget for foreningen for det kommende regnskabsår til godkendelse

5. Valg af formand

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7. Valg af revisor

8. Eventuelle forslag

9. Eventuelt

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen samt dennes resultater.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Der kan ikke stemmes ifølge fuldmagt, idet dog et medlem kan lade sig repræsentere ved en i det pågældende medlems virksomhed ansat person ifølge skriftlig fuldmagt.

a.      Stemmeafgivningen sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten eller mindst 1/4 af de fremmødte medlemmer stiller krav om skriftlig afstemning.

b.      På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, hvis ikke lovgivningen eller nærværende vedtægter bestemmer andet. Eventuelle blanke eller ugyldige stemmer regnes ikke som afgivet stemme. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

c.      Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægter kræves, at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Hvis et sådant forslag opnår flertal, men ikke 2/3 af de afgivne stemmer, kan generalforsamlingen med almindeligt flertal træffe beslutning om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling inden 14 dage til behandling af forslaget. På den efterfølgende generalforsamling kan forslaget vedtages med almindeligt flertal.

d.      Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse i overensstemmelse med § 12.

e.      Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal, bortset fra beslutning om foreningens opløsning.

 

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden og redegørelse for det, man ønsker behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

a.      En af medlemmerne krævet ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 8 dage efter modtagelse af begæring herom, og den ekstraordinære generalforsamling skal herefter afholdes senest 14 dage efter udsendelse af indkaldelsen.

b.      En ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle den udsendte dagsorden.

 

§ 9

Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer.

a.      Formanden vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted.

b.      De menige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år, skiftevis 2 og 2. Genvalg kan finde sted.

c.      Der vælges tillige 1 suppleanter for de menige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer for en periode på 1 år. Genvalg kan finde sted.

d.      Ved en suppleants indtræden i bestyrelse er valgperioden den samme som det udtrædende bestyrelsesmedlem.

e.      Foreningens revisor vælges for et år ad gangen.

f.       Til at revidere foreningens regnskab vælges 1 revisor blandt foreningens medlemmer for 1 år ad gangen.

g.      Samtlige poster besættes ved genvalg. Bestyrelsen varetager foreningens interesser og repræsenterer foreningen i alle retslige forhold. Kassereren fører foreningens regnskaber og er ansvarlig for foreningens midler. Kasserer har mulighed for at benytte ekstern regnskabsassistance. Bestyrelsens sammensætning bekendtgøres over for medlemmerne.

h.      Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, der kan løse specielle opgaver. Formanden leder forhandlingerne ved alle møder og sammenkomster. Formanden indkalder bestyrelsen, når det er fornødent. I formandens forfald overtager næstformanden funktionerne.

Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, kasserer og sekretær.

a.      Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

b.      Bestyrelsen er ulønnet.

 

§ 10

Tegning

Foreningen tegnes af formanden alene eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

a.      Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 

§ 11

Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Årsrapporten skal foreligge skriftligt senest 8 dage før den ordinære generalforsamling forsynet med bestyrelsens og revisorens underskrift.

 

§ 12

Opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kræver, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer giver møde på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

a.      Hvis der på generalforsamlingen ikke er mødt halvdelen af samtlige foreningens medlemmer, foretages afstemning blandt de tilstedeværende medlemmer. Vedtages forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen straks til ny generalforsamling til afholdelse inden 21 dage derefter og med samme dagsorden, og på den efterfølgende generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uanset de mødendes antal.

b.      Såfremt det vedtages at opløse foreningen, påhviler det bestyrelsen at realisere alle foreningens aktiver hurtigst og bedst muligt. Af de indkomne midler dækkes forlods de foreningen påhvilende forpligtelser.

c.       Det ved afviklingen fremkomne provenu vil herefter være at fordele efter generalforsamlingens nærmere beslutning.

 

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 25. juni 2015 og hermed erstatter vedtægter vedtaget 14. marts 1996.

 

underskrift