Vedtægter for Børkop Handels- & Erhvervsforening

 

§1

Navn og hjemsted:

Foreningens navn er: Børkop Handels- og Erhvervsforening.

Foreningens hjemsted er Børkop i Vejle Kommune.

 

§2

Formål

 1. Styrke og udvikle Børkop handels- og erhvervsliv.
 2. Bidrage til aktiviteter for medlemmer af Børkop Handel- og Erhvervsforening.
 3. Skabe grobund for samarbejde og netværk mellem byens erhvervsdrivende.
 4. Bidrage til udvikling af handelslivet i samarbejde med Vejle Kommune og byens øvrige politiske instanser.

 

§3

Medlemskab

 1. Enhver erhvervsdrivende med adresse i 7080 Børkop kan optages som aktivt medlem.
 2. Indmeldelse sker til bestyrelsen.

 

§4

Kontingent

Kontingent til foreningen fastsættes ved  den ordinære generalforsamling på grundlag af det budget, foreningens bestyrelse har udarbejdet.

Kontingentopkrævning følger regnskabsåret og opkræves halvårligt forud.

 1.  For medlemmer, der indmeldes i løbet af et regnskabsår, beregnes kontingentet forholdsmæssigt.
 2.  Såfremt et medlem efter påkrav ved anbefalet skrivelse overskrider betalingsfristen med mere end 1 måned, kan bestyrelsen bestemme, at der skal ske slettelse af medlemskabet.

 

§5

Udmeldelse af foreningen

 1. Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt til foreningens bestyrelse.
 2. Et udtrædende medlem har ikke krav på tilbagebetaling af kontingent.
 3. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet forpligtelser eller som handler til skade for foreningen. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der med 2/3 majoritet af de fremmødte træffer endelig afgørelse. Medlemmer, der trods påkrav efter § 4 ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre. Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab (driver erhverv inden for foreningens område), slettes ved bestyrelsens foranstaltning.

 

§6

Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

§7

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 1. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med et varsel på mindst 14 dage til den ordinære generalforsamling og mindst 14 dage for ekstraordinære generalforsamlinger. Indkaldelsen sker skriftligt ved e-mail til den af hvert medlem oplyste mailadresse og offentliggøres på foreningens hjemmeside.
 2.  Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen vedlagt afskrift af eventuelle forslag. Forslag offentliggøres ligeledes på foreningens hjemmeside.
 3. Forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling optages på dagsordenen, når de fremkommer skriftligt til foreningen senest den 1. februar.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

 1. Bestyrelsen fastsætter, hvor generalforsamlingen afholdes, idet denne dog skal afholdes inden for foreningens hjemsted.
 2.  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 3. Valg af dirigent
 4. Valg af referent
 5. Valg af stemmetællere
 6. Bestyrelsens beretning
 7. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse og decharge.
 8. Fremlæggelse af budget for foreningen for det kommende regnskabsår til orientering.
 9. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Behandling af eventuelle forslag
 12. Eventuelt

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen samt dennes resultater.

Generalforsamlingens valgte referent fører et referat, der underskrives af dirigenten. Referatet offentliggøres herefter på foreningens hjemmeside.

På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Der kan ikke stemmes ifølge fuldmagt, idet dog et medlem kan lade sig repræsentere ved en i det pågældende medlems virksomhed ansat person ifølge skriftlig fuldmagt.

 1. Stemmeafgivningen sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten eller mindst 1 af de fremmødte medlemmer stiller krav om skriftlig afstemning.
 2. På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, hvis ikke lovgivningen eller nærværende vedtægter bestemmer andet. Eventuelle blanke eller ugyldige stemmer regnes ikke som afgivet stemme. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
 3. Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægter kræves, at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Hvis et sådant forslag opnår flertal, men ikke 2/3 af de afgivne stemmer, kan generalforsamlingen med almindeligt flertal træffe beslutning om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling inden 14 dage til behandling af forslaget. På den efterfølgende generalforsamling kan forslaget vedtages med almindeligt flertal.
 4. Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse i overensstemmelse med § 12.
 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, bortset fra beslutning om foreningens opløsning.

 

§8

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden og redegørelse for det, man ønsker behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

 1. En af medlemmerne krævet ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 8 dage efter modtagelse af begæring herom, og den ekstraordinære generalforsamling skal herefter afholdes senest 14 dage efter udsendelse af indkaldelsen.
 2. En ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle den udsendte dagsorden.

 

§9

Bestyrelse

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer.
 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for perioder på hhv. 3 og 2 år i nævnte rækkefølge. Genvalg kan finde sted.
 3. Der vælges tillige 2 suppleanter. Disse er valgt for en periode på 1 år. Genvalg kan finde sted. Ved en suppleants indtræden i bestyrelsen er valgperioden den samme som det udtrædende
  bestyrelsesmedlem.
 4. Til at revidere foreningens regnskab vælges 1 revisor blandt foreningens medlemmer for 1 år
  ad gangen, samt en revisorsuppleant.
 5. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand,
  næstformand, kasserer og sekretær samt menigt medlem. Dette offentliggøres på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen varetager foreningens interesser og repræsenterer foreningen i alle retslige forhold. Kassereren fører foreningens regnskaber og er ansvarlig for foreningens midler. Kassereren har mulighed for at benytte ekstern regnskabsassistance.

 

 1. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, der kan løse specielle opgaver. Formanden leder forhandlingerne ved alle møder og sammenkomster. Formanden indkalder bestyrelsen, når det er fornødent. I formandens forfald overtager næstformanden funktionerne. Der skrives beslutningsreferat ved hvert ordinært bestyrelsesmøde. Dette lægges på foreningens hjemmeside efter godkendelse af bestyrelsens medlemmer.
 2. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Suppleanter kan deltage i møderne, men har ikke stsemmeret.
 3. Bestyrelsen er ulønnet.
 4. Alle tillidsposter er gældende indtil personen er på valg eller udskiftes af en suppleant.
 5. Bestyrelsen er ansvarlig for overholdelse af aftaler indgået med eller på vegne af bestyrelsen og er ansvarlig for registrering og opbevaring af samt overdragelse af viden og information om foreningens aktiviteter, således at fremtidige bestyrelser for Børkop Handel- og Erhvervsforening har adgang hertil.
 6. Sociale medier.
  Som udgangspunkt er det kun bestyrelsens medlemmer, som har administratoradgang til foreningens sociale medier.

 

§10

Tegning

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.

 

§11

Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Foreningens regnskab skal foreligge skriftligt senest 8 dage før den ordinære generalforsamling forsynet med bestyrelsens, den interne revisors evt. bemærkninger og underskrift, samt revisorpåtegning. Regnskabet offentliggøres herefter på foreningens hjemmeside.

 

§12

Opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kræver, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer giver møde på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

 1. Hvis der på generalforsamlingen ikke er mødt halvdelen af samtlige foreningens medlemmer, foretages afstemning blandt de tilstedeværende medlemmer. Vedtages forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen straks til en ny generalforsamling til afholdelse indenfor 21 dage og med samme dagsorden. På den efterfølgende generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uanset de fremmødtes antal.
 2. Såfremt det vedtages at opløse foreningen, påhviler det bestyrelsen at realisere alle foreningens aktiver hurtigst og bedst muligt. Af de indkomne midler dækkes forlods de foreningen påhvilende forpligtelser.
 3.  Det ved afviklingen fremkomne provenu vil herefter være at fordele efter generalforsamlingens nærmere beslutning.

 

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 21. marts 2024 og erstatter hermed vedtægter vedtaget 25. juni 2015.

 

Klik HER for at downloade pdf-fil